Kategoriler
Sayfalar
Yeni İçerikler
 
YÖNERGE
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge’nin amacı, Kur’an kurslarının açılış, eğitim-öğretim, yönetim ve denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Kur’an kurslarında Başkanlıkça yürütülen her türlü eğitim, öğretim, yönetim, denetim işlerini, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 03 Mart 2000 tarihli ve 23982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılışı ve Kayıt İşlemleri

Kursun açılışı

Madde 4- Kurslar, Başkanlıkça Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine edilerek gerekli görülen il, ilçe, belde ve köylerde açılır.

Kurs binaları, imkânlar ölçüsünde Başkanlıkça hazırlatılan projelere uygun olarak yaptırılır. Müftülükler, kendi bölgelerinde kurs binası yapımı ile ilgili gerçek veya tüzel kişilerce girişilecek teşebbüsleri yönlendirirler ve çevrenin ihtiyacını karşılayacak olan projeyi Başkanlıktan temin ederek uygulanmasını sağlarlar.

Müftülükler, yeteri kadar derslik, yönetim odası, teneffüs alanı, tuvalet, lavabo ve benzeri bölümleri bulunmayan yerlerde kurs açılması için yapılan başvuruları işleme koymazlar.

Hazırlanan kurs binaları bizzat ilgili müftü tarafından görülerek bu maddede belirtilen şartlara uygunluğu tespit edildikten sonra açılış için Başkanlığa teklifte bulunulur.

Kurs binasının tahsis işlemleri

Madde 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca Kur’an kursu binası ve müştemilatının Başkanlığa tahsisinde ilgili müftülükçe;

a) Şahıslara ait binalarda, mülk sahibinin noter vasıtasıyla vereceği muvafakat belgesi,

b) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde, Köy İhtiyar Heyeti Kararı’nın noter tasdikli sureti,

c) Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait yerler için, Vakıflar Meclisi kararının sureti,

d) Belediyelere ait yerler için Encümen Kararının noter tasdikli sureti,

e) Mülkiyeti dernek veya özel vakıflara ait binalar için yönetim kurulu veya mütevelli heyet kararının noter tasdikli sureti,

Başkanlığa gönderilir.

Gerçek ve tüzel kişilere ait binalarda kurs açılabilmesi için ayrıca bina sahibinin en az üç yıl süre ile binanın kullanım hakkını Başkanlığımıza vermesi şarttır.

Açılış şartları

Madde 6- Bir yerde kurs açılabilmesi için;

a) Yönergenin 5 inci maddesi esaslarına göre en az 20 öğrenci alabilecek kapasitede bir binanın hazırlanması,

b) Milli eğitim ve sağlık müdürlüklerince bu binanın eğitim-öğretim ve sağlık açısından kurs binası olmaya elverişli olduğuna dair rapor düzenlenmesi,

c) Eğitim-öğretim için gerekli araç ve gereçlerin temini ile bunların ilgili müftülükçe demirbaş kaydının yapılmış olması,

d) Kurs açılması için en az 15 öğrencinin, öğrenciler küçük ise kanunî temsilcilerinin başvurması,

e) Kurs açılma teklifinin Başkanlığa ulaştırılması,

f) Kurs açılması istenen bina hakkında Başkanlığa intikal eden mevcut bilgilerin ve çevrenin kursa ihtiyacı olup olmadığının Başkanlık müfettişleri veya Din Eğitimi Dairesi Başkanlığınca yerinde tetkik ve tespit edilerek değerlendirilmesi, bu mümkün olmadığı takdirde Başkanlıkça verilecek yetkiye göre söz konusu değerlendirmenin ilgili il müftüsünce yapılması,

gereklidir.

Başkanlıkça kursun açılması uygun görüldükten ve mahalline gerekli tebligat yapıldıktan sonra kurs açılmış olur.

Başkanlıkça açılan kurslara standart kurs tabelası asılır.

İllerden gönderilecek Kur’an kursu açma teklifleri her yıl 01 Eylül tarihine kadar Başkanlığa intikal ettirilir. Kur’an kursu açılış tekliflerine “Bina Tanıtma Formu” (EK-1) eklenir. Başkanlıkça mahallinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra açılması uygun görülen kursun açılış onayı mahalline gönderilir.

Başkanlıktan açılış onayı alınmadan öğrenci kaydı yapılamaz ve kurslarda eğitim-öğretime başlanamaz.

Kayıt şartları

Madde 7- Kursa kayıt olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak, (yabancı uyruklu olanlar, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra, Başkanlığın izni ile kursa kaydedilebilirler),

b) İlköğretimi bitirmiş olmak veya ilköğretim çağını geçmiş ve okur-yazar olmak.

Kayıt için gerekli belgeler

Madde 8- Kursa kayıt olacaklardan;

a) Dilekçe,

b) İlköğretimi bitirdiğini gösteren belgenin aslı veya onaylanmış örneği,

c) Eğitim çağını geçmiş olanlardan ilkokulu bitirdiğine dair diploma veya okur-yazarlık belgesi,

d) Nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi veya örneği,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf,

istenir.

Kayıt işlemleri

Madde 9- Başkanlıkça ayrı bir tarih bildirilmediği takdirde kayıt işlemleri her yıl eylül ayı içinde yapılır. Ancak gerektiğinde ekim ayında da kayıt yapılabilir.

Kursa kayıt için başvuranlar, gerekli belgeleri tamamlamaları hâlinde başvuru sıralarına göre öğrenci sicil defterine kaydedilirler. Hafızlığa çalışan öğrenciler için ayrı sicil defteri tutulur.

Kur’an kursu öğreticileri, eylül ayının ilk pazartesinden itibaren kursa kayıt ettikleri öğrencilerin eğitim-öğretim işleri ile meşgul olurlar.

Öğrenci durum çizelgeleri

Madde 10- Hafızlığa çalışan öğrenciler için “Kur’an Kursları Öğrenci Durum Çizelgesi” (EK-2), yüzünden okuyan öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Çizelge” (EK-3) ayrı ayrı olmak üzere ekim ayı sonu itibarıyla ilgili kurs yöneticisi tarafından doldurulup imzalanarak müftülüğe teslim edilir. Bunlardan hafızlığa çalışanların öğrenci durum çizelgeleri müftülükçe onaylandıktan sonra bir nüshası ile yüzünden okuyanların sadece kız-erkek olarak sayıları en geç kasım ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir. Bunların öğrenci durum çizelgeleri müftülükte muhafaza edilir.

Öğrenci nakli

Madde 11- Kurs öğrencilerinin başka bir kursa naklen gitmeleri hâlinde, bunların ayrılış ve kayıt işlemleri geciktirilmeden ilgili müftülüklerce yapılır.

Kayıt silme

Madde 12- Aşağıdaki hâllerde öğrencilerin kursla ilişkileri kesilir.

a) Bir ders yılında özürsüz toplam 45 gün veya aralıksız 30 gün devamsızlığı olanlar,

b) İlişik kesilmesi veya kovma cezası alanlar.

Kursla ilişkileri kesilen öğrencilerin ayrılış sebepleri ile tarihleri sicil defterine işlenir.

Kurslarda öğrenci mevcudu

Madde 13- Kurslarda sınıf mevcudunun 15 öğrenci olması esastır. Ancak öğretici sayısının yeterli olmadığı hallerde bu sayı 30’a kadar çıkabilir. Öğrenci sayısının 30’u aşması halinde ikinci bir sınıf açılır. Öğretici sayısı yeterli olduğu hallerde mevcut öğrenciler, öğreticiler arasında müftülükçe taksim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Program ve uygulanması

Madde 14- Kurslarda Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanır. Derslerde, Başkanlıkça yayınlanan ders kitapları ile diğer eğitim araçları kullanılır.

Eğitim-öğretimin başlaması ve sona ermesi

Madde 15- Kursta eğitim-öğretim, ekim ayının ilk haftasında başlar, mayıs ayının son haftasında sona erer. Kurslardaki 32 haftalık sürenin başlangıç tarihi ekim ayının ilk pazartesi günü dikkate alınarak hesap edilir.

Başkanlığın bilgisi dahilindeki herhangi bir gecikme sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetine geç başlayan kurslar geciken süre kadar geç kapanır.

Öğreticilerle toplantı

Madde 16- Kadrolu ve geçici öğreticiler, eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta ile ikinci yarıyılın başladığı ilk hafta içinde müftünün başkanlığında toplanır. Toplantıda; bir önceki toplantıda alınan kararların uygulama sonuçları görüşülerek değerlendirilir ve eğitim-öğretimde verimi artırmak için alınacak tedbirler ile uygulanacak metotlar görüşülüp karara bağlanır.

Kur’an kurslarında yüzünden okuma

Madde 17- Kur’an kurslarında yüzünden okuma süresi, dinlenme tatilleri hariç 32 haftadır. Ancak; Kur’an kursuna bir öğretim yılı devam ettiği halde gerekli bilgiyi edinemediği gerekçesiyle bir öğretim yılı daha devam etmek isteyen öğrenciye, velisinin muvafakatı, yer ve öğretici durumunun elverişli olması ve müftülükçe de uygun görülmesi halinde 1 yıl daha kursa devam imkanı verilebilir.

Kur’an öğretiminde usul

Madde 18- Kur’an derslerinde “Kur’an-ı Kerim Öğretiminde Usül” (EK-4) konusundaki açıklamadan faydalanılır.

Hafızlık yapacakların seçimi

Madde 19- Hafızlığa ayrılacak olan öğrenciler, yıl sonu sınavlarında, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden işlek olarak okuma ve ezber kabiliyetleri de dikkate alınarak, sınav komisyonlarınca seçilirler. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı kurs dışında öğrenenlerden hafız olmak isteyenlerin seçimi de aynı usul ile yapılır.

Hafızlığa ayrılan öğrenciler için, “Hafızlığa Ayrılanlara Mahsus Belge” (EK-5) düzenlenir ve komisyon tarafından imzalanarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.

Bir yerde birden çok kurs olduğu takdirde, hafızlığa çalışan öğrenciler bu amaçla ayrılacak bir kursta toplanabilirler. Hafızlığa başlatılan öğrenciler, iki yıl eğitim-öğretime devam ederler. Hafızlığın tamamlanamaması halinde bu süre en çok bir yıl daha uzatılabilir.

Hafızlığa çalışan öğrencilerin yaz tatilinde kursla ilişkileri kesilmez ve bu öğrenciler hafızlık çalışmasına devam ederler.

Dinlenme tatili

Madde 20- Kur’an kursları, yarı yıl dinlenme tatiline ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile birlikte girer. Ayrıca, doğal afet, kötü hava şartları ve benzeri sebeplerle okullar tatil edildiği takdirde o yerdeki Kur’an kursları da tatile girer.

Haftalık ders saatleri ve ders konularının işlenmesi

Madde 21- Kurslarda haftalık ders saatleri:

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma çalışmaları yapılan kurslarda 18 saat Kur’an-ı Kerim, 1 saat İtikat, 3 saat İbadet, 1 saat Siyer, 1 saat Ahlâk dersi olmak üzere 24 saat ders okutulur.

b) Hafızlık çalışması yapılan kurslarda, haftalık ders programları 24 saat üzerinden düzenlenir. Bu sürenin 20 saati Kur’an-ı Kerim, 1 saati İtikat, 1 saati İbadet, 1 saati Siyer ve 1 saati de Ahlâk dersi için ayrılır.

Gerektiğinde kurslarda ikili öğretim yapılabilir.

Tekli eğitim-öğretim yapılan kurslarda dersler 45, teneffüsler 15 dakika; ikili eğitim-öğretim yapılan kurslarda ise dersler 40, teneffüsler 10 dakika olarak uygulanır.

Programlarda yer alan dersin konusu, Öğrenci Yoklama ve Ders Defterine yazılarak dersi işleyen öğretici tarafından imzalanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim

Kursun yönetimi ve kurs yöneticisi

Madde 22- Kursların yönetimi, ilgili müftünün gözetimi altında kurs yöneticisine aittir.

Birden fazla öğretici olan kurslarda öğreticilerden birisi müftülüğün teklifi ve mülkî amirin onayı ile kurs yöneticisi olarak görevlendirilir ve adı Başkanlığa bildirilir. Bir öğretici bulunan kurslardaki öğreticiler aynı zamanda o kursun yöneticisidirler.

Öğreticilikte geçici olarak görevlendirilecekler

Madde 23- Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, Devlet memuru, memur emeklisi veya sigortalı olup Kur’an kursu öğreticiliği yapabilecek niteliğe sahip olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile geçici olarak Kur’an kursu öğreticiliğinde görevlendirilebilir.

Kur’an kursu öğreticilerinde 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde belirtilen nitelikler aranır.

Öğreticilerin başka kurslarda geçici olarak görevlendirilmesi

Madde 24- Yeterli öğrencisi olmayan Kur’an kursu öğreticileri, ihtiyaç olan Kur’an kurslarında görevlendirebileceği gibi yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler de ihtiyaç duyulması halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilebilirler.

Memur olmayanların kurslarda çalıştırılması

Madde 25- Kadrolu personel dışında, kurslarda ve eklentilerinde görev alacak olanlar, ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilirler.

İzinler

Madde 26- Kur’an kursu öğreticileri, kurslarda eğitim-öğretim devam ettiği sürece yıllık izin kullanamazlar.

Ek ders ücretleri

Madde 27- Kur’an kurslarında ve yaz kurslarında öğretici açığının kapatılması, eğitim-öğretim işlerinin daha düzenli ve verimli hale getirilmesi için 29.08.1984 gün ve 84/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kurslarında Okutulacak Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretlerine Dair Esaslar” (EK-6) gereğince kadrolu Kur’an kursu öğreticileri ile ücretli ders okutanlara Bütçe Kanunu’nun ilgili harcama kaleminden aşağıdaki açıklamalar da göz önünde bulundurularak ek ders ücreti ödenir.

Ek ders ücreti aşağıdaki usule göre ödenir.

a) Ücretli dersler, öncelikle resmi öğreticiler, bu öğreticilerle ihtiyaç karşılanmadığı takdirde Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre temin edilecek elemanlar tarafından okutulur.

b) Müftüler, “Ders Dağıtım Çizelgesi”nde (EK-7) gösterilen ücretli derslere girecek öğreticiler için illerde valiliklerden, ilçelerde kaymakamlıklardan “Ek Ders Ücreti Onay Çizelgesi”ne (EK-8) uygun olarak “Olur” alırlar.

c) Ücretli dersler kurs yöneticisi tarafından mahallen temin edilecek “Öğretmen Memur Devam ve Devamsızlık Defteri”ne günlük olarak işlenir. Ay sonunda bu deftere göre “Ek Ders Ücreti Tahakkuk Cetveli”(EK-9) iki nüsha tanzim ve tasdik edilerek bir nüshası “Ders Ücret Bordrosu”na eklenir. Bir nüshası da müftülükte saklanır.

d) (Değişik: 11/10/2005 tarihli ve 63 sayılı Onay)Kadrolu Kur’an kursu öğreticilerinin ücretli dersleri belli günlerde toplanmaz, haftanın bütün günlerine uygun şekilde dağıtılır ve öğreticiye verilecek ders programında da belirtilir. Ek ders ücreti, Kur’an kursları ile Yaz Kur’an Kurslarında fiilen işlenen ücretli dersler için ödenir. Kanunen geçerli mazeretler sebebiyle de olsa fiilen işlenmemiş dersler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmez.

e) (Değişik: 11/10/2005 tarihli ve 63 sayılı Onay)En az 15 kursiyer bulunan Yaz Kur’an Kurslarında görev yapan Din Hizmetleri Sınıfındaki personele, yılda iki ayı aşmamak üzere, haftada beş gün ve günde üç saati geçmemek kaydıyla, kurs süresince fiilen girdikleri ders saati karşılığı ek ders ücreti ödenir.

f) Hafızlık yapan öğrenciler yaz tatillerinde de derslerine devam edeceğinden tatillerde en az 5 öğrenciye hafızlık yaptıran öğreticilere, derslere girdikleri sürece ek ders ücreti ödenir.

g) Hafızlık eğitimi yapılan yatılı Kur’an kurslarında Cumartesi ve Pazar günlerinde Kur’an kursu öğreticilerince dinlenen ders saatleri ve akşamları tutulan nöbet karşılığında ücretli ek ders saatlerini geçmemek kaydıyla ek ders ücreti ödenir.

Ücretli ders sayısı tespit edilirken “Kur’an Kurslarında Kimlere Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödenebileceğini Gösteren Çizelge”deki (EK-10) örnekler ve açıklamalar dikkate alınır.

Kur’an kurslarında ek ders ücreti uygulamasında her hangi bir aksaklığa ve yanlış işleme sebebiyet verilmemesi için gerektiğinde çevredeki orta dereceli okul idarecilerinin tecrübelerinden yararlanılır.

İllerin ek ders ücreti ihtiyacı her yıl tespit edilerek Ocak ayında Başkanlığa bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Belge İşlemleri

Sınav komisyonları

Madde 28- Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyan öğrencilerin sınavlarını yapacak olan komisyonlar, ilgili müftü, müftü yardımcısı, Kur’an kursu müdürü, vaiz veya murakıbın başkanlığında, sınavı yapılacak kursun yöneticisi ve sınava girecek öğrencinin öğreticisi olmak üzere üç kişiden oluşur. Öğreticisi tek olan kurslarda sınav komisyonu yukarıda belirtilenlerden birinin başkanlığında kurs öğreticisi ve müftünün uygun bulacağı bir din görevlisinden oluşur. İhtiyaç duyulması hâlinde bu komisyonların sayısı çoğaltılabilir.

Yurt içinde ve yurt dışında hafızlık tespit sınavı komisyonları Başkanlıkça oluşturulur. Komisyon üyelerinin çoğunluğunda hafızlık şartı aranır. Yurt dışında Hafızlık Tespit Sınav Komisyonu, din hizmetleri müşavirinin Başkanlığında kurulur, komisyon üyeleri yurt dışında görevli olanlar arasından seçilir.

Sınavların şekli

Madde 29- Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler için;

a) Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma,

b) Hafızlık tespit,

sınavları yapılır.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuyanlar için yapılan sınavların zamanı

Madde 30- Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlarda aşağıdaki usule uyulur.

a) Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuyanlar için yapılacak sınavlara, ekim ayı sonuna kadar Kur’an kursuna kaydolan ve kursa devam eden öğrenciler girebilirler. Kasım ayı sonuna kadar açılmış olan Kur’an kurslarına kayıt olan öğrenciler, telafi eğitimine alınır ve geç başladıkları süre kadar geç sınava alınırlar. Ancak herhangi bir sebeple aralık ayına kadar eğitim-öğretime başlanamayan kurslara devam eden öğrenciler sene sonu sınavlarına giremezler.

b) Kur’an kurslarında yıl sonu sınavı, her öğretim yılı sonunda derslerin kesildiği günü takip eden ilk Pazartesi’den itibaren müftülükçe düzenlenir ve bir program dahilinde müfredatta yer alan konulardan yapılır. Sınava giren öğrenciler için “Kur’an Kurslarında Yüzünden Okuyan Öğrenciler Sınav Tutanağı” (EK-11) düzenlenir.

Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma kurslarında yapılan sınavlarda değerlendirme, her ders için ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için derslerin her birinden en az 50 puan alınması şarttır.

Bu sınavda başarılı olanlara “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” verilir.

Kur’an-ı Kerimi yüzünden okuma kursunu bitirme sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılmaz.

Mezun olan öğrenci sayısı Başkanlığa bildirilirken “Kur’an Kurslarında Yüzünden Okuma Belgesi Alan Öğrenci Sayıları ve Öğretici Durumunu Gösterir Liste” (EK-12) doldurulup en geç haziran ayı sonunda Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.

Hafızlık tespit sınavı

Madde 31- Hafızlık tespit sınavı, Başkanlık merkezinde, Başkanlıkça uygun görülen illerde, yurt dışı din hizmetleri müşavirliklerinde, din hizmetleri müşavirliği bulunmayan yerlerde ise ataşeliklerde sözlü olarak yapılır.

Dışarıdan hafızlık belgesi almak isteyenler ile Kur’an kurslarına devam edip önceki yıllarda yapılan hafızlık tespit sınavlarında başarılı olamayanlardan tekrar sınava girmek isteyenler, 30 Nisan tarihine kadar bulundukları il müftülüklerine dilekçe ile başvururlar.

Müftülükler, hafızlık tespit sınavına girecek Kur’an kursu öğrencileri ile dışarıdan sınava girmek için başvuranların isim listelerini ayrı ayrı düzenleyerek 15 Mayıs tarihinde Başkanlıkta olacak şekilde gönderirler.

Kur’an kursu öğrencisi veya dışarıdan sınava girecek her adaya ilgili müftülüklerce fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.(EK-13) Sınava girecekler, sınav giriş belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve sınav giriş belgelerindeki fotoğrafın aynı olan iki adet vesikalık fotoğrafı (erkekler için kravatlı) yanlarında bulundururlar.

Başkanlık merkezindeki hafızlık tespit sınavına girmek isteyenler ise, bir dilekçe ile, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğrafla (erkekler için kravatlı) birlikte Başkanlığa başvururlar. Başkanlıkça kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir. (EK-14)

Yurt dışında sınava girmek isteyenler de yukarıda belirtilen belgelerle birlikte din hizmetleri müşavirliklerine ve ataşeliklerine başvururlar, müşavirlik ve ataşeliklerce kendilerine fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi verilir.

Hafızlık tespit sınavlarında değerlendirme, sadece Kur’an-ı Kerim’i ezberleme yönünden ve 100 puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılabilmek için en az 50 puan alınması şarttır.

Hafızlık tespit sınavında başarılı olanlara Başkanlıkça Hafızlık Belgesi verilir.

Belge işlemleri

Madde 32- a) “Hafızlık Belgesi” Başkanlıkça, “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ise ilgili müftülüklerce tanzim edilir.

b) Müftülükler “Kur’an Kursu Bitirme Belgesi” ihtiyaçlarını en geç mart ayı içinde Başkanlıktan temin ederler. İhtiyaç fazlası olan belgeler daha sonraki yıllarda kullanılmak üzere müftülüklerde muhafaza edilir.

c) Sınavda başarılı olan öğrenciler müftülüklerde tutulmakta olan “Kur’an Kursu Belge Defteri”ne kayıt edilir ve bu bilgilere göre belgeler düzenlenir. Belge seri numaraları müftülüklerde tutulan “Belge Defteri”ne göre verilir.

Düzenlenen belgeler ilgili müftülükçe tasdik edildikten sonra, sahiplerine verilmek üzere imza karşılığında kurs yöneticisine teslim edilir.

Belgeleri teslim alan kurs yöneticisi, belgeleri kurslarda zimmet defteri mahiyetinde tutulan belge defterine müftülükçe verilen seri numaralarına göre kaydederler. Kurslarda ayrıca seri numarası verilmez. Belgeler sahiplerine veya velilerine imza karşılığında teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yaz Kursları

Yaz kurslarının açılışı

Madde 33- Okulların tatil olduğu zamanlarda, ilköğretimin 5 inci sınıfını tamamlayan öğrenciler için kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenebilmeleri ve dini bilgilerini geliştirebilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur’an kursları açılır. Ancak, bu kursların süresi iki ayı ve haftada beş günü aşamaz.

Kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer yerler müftülükçe açılacak bu kurslara tahsis edilebilir. Ayrıca, halk eğitimi hizmeti binalarından ve taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle atıl durumdaki ilköğretim okulu binalarından valilik onayı ile bedelsiz olarak yararlanılabilir.

Yaz Kur’an kurslarının açılışı, kayıt tarihleri, yer ve sayıları milli eğitim müdürlüklerinin görüşü alınarak müftülüklerce tespit edilir.

Kayıt işlemleri ve eğitim-öğretimin başlaması

Madde 34- Yaz kurslarında kayıtlar okulların tatil olduğu ilk hafta, eğitim-öğretim ise ikinci hafta başlar. Kursa kayıt olacaklardan; ilköğretimin 5 inci sınıfını geçtiğini gösteren karnenin okul yönetimince onaylanmış örneği istenir. Kayıt için iki nüsha isim listesi tutulur. Bu listenin bir nüshası ilgili müftülüğe verilir bir nüshası da yaz kursunun yapıldığı yerde saklanır.

Müfredat ve uygulanması

Madde 35- Bu kurslarda günde en az üç saat eğitim-öğretim yapılır. Bu sürenin iki saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati de itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri için ayrılır.

(Değişik: 11/10/2005 tarihli ve 63 sayılı Onay) Yaz Kur’an Kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı” uygulanır. (EK-15)

Yaz kurslarına katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

Öğrencilerin gruplara ayrılması

Madde 36- Yaz kurslarına müracaatın fazla olması halinde öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup aynı zamanda ayrı ayrı sınıflarda ders görebileceği gibi gruplar ayrı zamanlarda da ders görebilirler.

Görevlendirme

Madde 37- Yaz kursu açılmayan Kur’an kurslarındaki öğreticiler, ihtiyaç duyulması halinde müftülükçe diğer kurslarda geçici olarak görevlendirilirler.

Yaz kurslarında Kur’an kursu öğreticisi ile müftülükçe görev verilecek imam-hatip, müezzin-kayyım ve diğer Başkanlık personeli öğreticilik yapabilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Camilerde Kur’an Eğitimi

Camilerde Kur’an-ı Kerim eğitimi

Madde 38- Kurs bulunmayan veya bulunup da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde il veya ilçe müftüsünün teklifi, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün uygun görüşü ve mülki amirin onayı ile müftülükçe uygun görülen camilerde Kur’an kursları düzenlenebilir. Bu kurslarda, müftülüklerce görevlendirilen imam-hatip ve müezzin-kayyımlar, arzu eden vatandaşlara Başkanlık mevzuatı ile kendilerine verilen görev ve yetki gereğince, Kur’an-ı Kerim’i ve gerekli dini bilgileri öğretirler.

Bu kursa ilköğretim çağını geçmiş olanlar katılabilir. Müracaat çok olduğu takdirde, ilgili müftülük yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yapar ve ders saatlerini bu sınıflandırmayı göz önünde bulundurarak düzenler.

Kursa katılan her gruba, her gün en az iki saat ders verilir. Bu derslerde, Bakanlıkça kurslar için kabul edilen müfredat programlarından ve ders kitaplarından yararlanılır.

Bu kursa katılanlar için bitirme sınavı yapılmaz ve belge verilmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kur’an hizmetlerine yardımcı olan kişi ve kuruluşlarla ilişkiler

Madde 39- Müftüler ve kurstaki bütün görevliler, kursların bina, araç ve gereçlerinin teminine ve öğrencilerin iaşe, ibate, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım eden gerçek ve tüzel kişi veya kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliği yaparlar. Ancak, hangi amaçla olursa olsun bu kişi ve kuruluşlardan kurslarda eğitim-öğretim, yönetim ve denetim faaliyetlerine karışmak ve yön vermek isteyenlere kesinlikle izin verilmez.

İstatistiki bilgiler

Madde 40- Kur’an kurslarına ait istatistiki bilgilerin derlenebilmesi için, her sene eğitim-öğretim yılı başında müftülüklere gönderilen “İstatistik Bilgi Formları” (EK-16) doğru ve eksiksiz olarak doldurulup, bir nüshası dosyasında saklanır, bir nüshası da tasdik edildikten sonra en geç 30 kasıma kadar doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Başarılı Kur’an kursu öğreticilerinin ödüllendirilmesi

Madde 41- Kur’an kurslarında verimi artırmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak ve hafızlık müessesesini geliştirmek, bu konuda çalışkan, kabiliyetli ve gayretli personeli teşvik etmek amacıyla görevlerinde emsallerinden üstün başarı gösteren ve sicilleri müspet olan kadrolu veya geçici Kur’an kursu öğreticilerinden,

a) 20-25 arası yüzünden öğrenci mezun edenlere Teşekkür Belgesi ile Başkanlık yayınlarından kitap,

b) 25’den fazla yüzünden öğrenci mezun edenlere Takdirname Belgesi ve Başkanlık yayınlarından kitap,

c) 5-9 arası hafız yetiştirenlere Teşekkür Belgesi ve Başkanlık yayınlarından kitap,

d) 10’dan fazla hafız yetiştirenlere Takdirname Belgesi ile Başkanlık yayınlarından kitap verilir.

Mahallin özel şartları göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen sayıda öğrenci mezun etmediği halde Müftülükçe başarılı görülen öğreticiler de ödüllendirilebilir.

Başkanlık yayınları mahalli imkanlarla temin edilir ve ödüller öğrenciyi bizzat okutan öğreticilere verilir.

Kurslarda bulundurulmayacak yayınlar ve yasak faaliyetler

Madde 42- Kursta, Başkanlık ve diğer resmî kurum ve kuruluşların yayınları ile Başkanlıkça uygun görülmüş olan yayınların dışında basılı, sesli ve görüntülü yayınlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı mührünü taşımayan Kur’an-ı Kerimler bulundurulamaz ve öğrencilere tavsiye edilemez. Kursta siyasî nitelikte etkinliklere izin verilmez.

Kurslarda sosyal ve kültürel faaliyetler

Madde 43- Kurslarda, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimini yaygınlaştırmak ve verimi artırmak amacıyla derslerin dışında vaaz, konferans, seminer ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilmesi ilgili müftülüğün iznine bağlıdır.

Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerin genel kültürlerini artırmak ve geliştirmek gayesi ile ilgili müftünün uygun göreceği konularda her yıl 1 mart – 30 nisan tarihleri arasında “Yarışma ile İlgili Açıklama”  (EK-17) uyarınca bilgi yarışması düzenlenir.

Denetim

Madde 44- Kur’an kurslarının denetimi, Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişleri, ilgili müftü ve müdürler tarafından yapılır.

Ayrıca bu kurslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17 ve 56 ncı maddeleri ile 22/7/1999 tarihli ve 4415 sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığının ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre de vali ve kaymakamların gözetim ve denetim yetkileri saklıdır.

Kur’an kurslarında eğitim-öğretimin devam ettiği süre içinde müftüler ile Kur’an kursu müdürleri her hafta bir Kur’an kursunu denetlerler.

Denetleme yetkisine sahip olanlar, denetleme sırasında gördükleri eksiklikleri ve tavsiyelerini her kursta bulundurulacak “Kur’an Kursları Denetleme ve Rehberlik Defteri”ne yazarlar.

Müftü veya Kur’an kursu müdürü, denetimlerini “Kur’an Kursları Denetim Formu”na (EK-18) göre yaparlar. Denetimde özellikle daha önceki denetimlerde tespit edilen eksiklerin giderilip giderilmediği kontrol edilir.

Yapılan denetimlerin sonuçları üç’er aylık dönemler halinde genel bir rapor şeklinde doğrudan Başkanlığa gönderilir.

Disiplin işleri

Madde 45- Kur’an kurslarında disiplin “Kur’an Kursları Disiplin Talimatı”na (EK-19) göre yürütülür.

Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler

Madde 46- Kurslarda bulundurulacak defterler ve diğer gerekli belgeler şunlardır:

a) Kursun açılış onayı,

b) Kursta öğreticilik yapanların atama onayları,

c) Öğrenci sicil defteri,

d) Öğrenci yoklama ve ders defteri,

e) Öğrenci durum çizelgesi ile belge alanların listesi,

f) Kursla ilgili mevzuat,

g) Gelen ve giden yazılar.

Yürürlükten kaldırılan yönerge

Madde 47- 28/3/1995 tarihli ve 9 sayılı Başkanlık onayı ile uygulamaya konulan “Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Yönergesi” değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 48- Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49- Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Tarih : 2008-02-23 - Okunma : 31513
MEVZUAT kategorisine ait diğer içerikler
DİYANET PERSONEL YETERLİKLERİ KRİTERLERİ YAYINLANDI
KUR'AN KURSLARI YÖNERGESİ
KUR'AN KURSLARI YENİ YÖNETMELİĞİ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLAR KURULU KARARLARI
BAKANLAR KURULU KARARLARI
YÖNETMELİKLER
MALİ MEVZUAT
YÖNETMELİKLER
YÖNERGE
Listenin tümü >>
 
Site İçi Arama
Site Menü
Çok Okunan İçerikler
Link Arşivi
İçeriği Paylaş

www.kurankurslari.com
Sitede bulunan tüm içerikleri kaynak göstererek kullanabilirsiniz
Code By huzurevi | asilweb